Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie ataków na samorząd powiatowy ze strony KWW Marka Materka

10513.nsmed

W związku z powtarzającymi się wypowiedziami kandydatów KWW Marka Materka, w których formułowane są pokrętne opinie i wnioski, uderzające w dobre imię Powiatu Starachowickiego, Zarząd Powiatu, przedstawia prawdziwe informacje na temat: budowy  wiaduktu w Starachowicach Zachodnich, modernizacji dróg powiatowych, starych budynków szpitala i starostwa powiatowego, przekazania Gminie zbiornika Lubianka, możliwości uproszczenia procedur i wydawania decyzji w Starostwie, współpracy z Gminą Starachowice w sprawie wspólnej oferty turystycznej, odbudowy kolejki wąskotorowej i planowanych inwestycji w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Budowa przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich jest priorytetem dla Zarządu Powiatu Starachowickiego, jako przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa w Starachowicach. To Powiat zainicjował tę inwestycję, wykładając pieniądze m.in. na opracowanie Koncepcji Programowo – Przestrzennej ze Studium Wykonalności na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia  – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach” i zapraszając do współpracy zarówno władze kolei, jak i Gminę Starachowice. Dzięki działaniom władz powiatowych, wydana została Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która umożliwiała ogłoszenie przetargu w systemie Projektuj – Wybuduj, co nastąpiło 10.07.2018 r. Ze względu na zbyt wygórowane oferty, powyżej 65 mln zł, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W tym momencie ogłoszony jest przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Otwarcie ofert zaplanowane zostało na 11.10.2018 r. Termin opracowania dokumentacji i uzyskania decyzji ZRID wyznaczony został na 28.11.2019r. Następnym krokiem będzie złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych oraz ogłoszenie przetargu na jego realizację. Zarząd Powiatu dokłada wszelkich starań, by inwestycja tak bardzo potrzebna z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców, została zrealizowana.

Co zaś tyczy się dróg powiatowych są one modernizowane w całym powiecie, nie wyłączając samego Miasta Starachowice, gdzie wyremontowano większość dróg powiatowych, tj. ulice: Nowowiejską, 6-go Września, Miodową, Długą, Iłżecką, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Zgodną, Warszawkę, Radomską, Hutniczą, Piłsudskiego, Kolejową, Spółdzielczą, Targową, Dworcową, Benedyktyńską, Szkolną, Oświatową i Leśną. Łączna kwota zrealizowanych tu inwestycji wynosi 19 819 639,87 zł. W chwili obecnej interwencji wymaga jedynie nawierzchnia ulicy Majówka, od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Kopalnianą. Apelujemy do Pana Prezydenta o zwiększenie troski o drogi miejskie, które znajdują się dzisiaj w o wiele gorszym stanie, niż powiatowe. Przykładem tego może być choćby znajdująca się w centrum miasta ul. Na Szlakowisku.

Dzięki współpracy z Gminami oraz pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, w ciągu 4 ostatnich lat, powstało ponad 51 km nowych nawierzchni.

Jeśli chodzi o gm. Mirzec, wykonano tu inwestycje za ponad 14,8 mln zł, przy wkładzie własnym powiatu na poziomie ponad 4, 2 mln zł. Lwia część pieniędzy pochodziła ze środków zewnętrznych, takich jak Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich czy rezerwy budżetu. Resztę dołożyła Gmina Mirzec.

W Gminie Brody powstało prawie 9 km nowych nawierzchni, za kwotę ponad 21 mln zł. Powiat wyłożył z własnej kieszeni ponad 4,6 mln zł, natomiast reszta funduszu pochodziła ze środków pomocowych, takich jak Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej czy z rezerwy budżetu. Swój wkład wniosła też Gmina Brody.

Gmina Pawłów zyskała ponad 16,8 km nowych nawierzchni. Inwestycje te kosztowały ponad 16,7 mln zł. Wkład własny Powiatu wyniósł ponad 4,6 mln zł, natomiast ponad 7,7 mln zł stanowiły środki pomoce. Resztę dołożyła Gmina Pawłów. Udało się również rozwiązać problem osuwiska w Wiórach.

Kompleksowo odnowiono też mosty, dwa w gminie Mirzec i dwa w gminie Brody, korzystając z pomocy Państwa (środki z rezerwy budżetu) i wsparcia Gmin. Trudno w tej sytuacji zarzucić władzom złą politykę w zakresie infrastruktury. To dzięki działaniom Powiatu i dobrej polityce inwestycyjnej, stan dróg powiatowych uległ znacznej poprawie, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników dróg, kierowców i pieszych.

Władze powiatu podejmują działania w zakresie zbycia nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Starachowickiego, zwłaszcza przy ul. Radomskiej zabudowanej budynkiem „starego szpitala” i przy ul. Oświatowej, zabudowanej budynkiem „dawnej siedziby starostwa”. 20.04.2015 r  wykonany został operat szacunkowy na nieruchomość przy ul. Radomskiej, który określał jej wartość na 3 424 200 zł. Na przełomie lat 2015-2017 przeprowadzonych zostało 6 przetargów. Wszystkie zakończyły się negatywnie. Kolejne dwa ogłoszono w 2018 r. W związku z brakiem zainteresowania nabywców, Zarząd Powiatu podjął decyzję o ogłoszeniu rokowań. Odbędą się one 22.10.2018 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosić będzie 2 100 000 zł.

Podkreślenia wymaga fakt, że w roku 2017, mimo negatywnego stanowiska władz powiatowych i interwencji u Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków, staraniem osób trzecich obiekt został ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, co wpłynęło na obniżenie jego atrakcyjności na rynku nieruchomości. Szkoda, że w czasie, kiedy zapadały decyzje związane z wpisem, zabrakło stanowczego sprzeciwu ze strony władz Miasta. Dziękując za troskę sprawami Powiatu, radzimy Panu Prezydentowi by zajął się niszczejącymi budynkami w mieście takimi jak dawna siedziba MOPS albo „pałacyk”.

W przypadku nieruchomości przy ulicy Oświatowej, zabudowanej budynkiem dawnej siedziby starostwa, na przełomie 2016/2017 r. odbyły się cztery przetargi. W 2017 r. podjęte zostały rozmowy z dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej w sprawie przekazania tego obiektu, czego efektem było podjęcie przez Radę Powiatu Starachowickiego uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli przekazania nieruchomości. We wrześniu br. Zarząd Powiatu podjął jednak decyzję o ponownym przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. W chwili obecnej prowadzona jest wycena nieruchomości.

Jeśli chodzi o zbiornik Lubianka podkreślić należy na wstępie, że nigdy nie stanowił własności Powiatu Starachowickiego. Była to inwestycja Społecznego Komitetu Budowy, pod przewodnictwem Naczelnika Miasta Starachowice, realizowana w latach 70-tych. Powiat chcąc pomóc Gminie w uregulowaniu stanu prawnego wykazał maksimum dobrej woli.

22 maja 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Skarbem Państwa – Starostą Starachowickim a Gminą Starachowice w sprawie uzgodnienia warunków uregulowania stosunków prawnych w zakresie utrzymania zbiornika wodnego. W myśl jego zapisów, Starosta miał przeprowadzić postępowania administracyjne w sprawach m.in. rozgraniczenia gruntów, z czego wywiązał się w 100 procentach. Gmina natomiast miała przejąć na własność grunt Skarbu Państwa pokryty wodami zbiornika, jak również obowiązki związane z utrzymaniem wód i urządzenia wodnego, z czego wywiązała się połowicznie, przejmując grunty pod samym zbiornikiem i zostawiając Powiatowi problem w postaci jazu.

I znów, z uwagi na szeroko pojęty interes społeczny (plany Gminy w zakresie pozyskania pieniędzy na rewitalizację), Starosta Starachowicki wyraził zgodę by przekazanie nieruchomości nastąpiło w dwóch etapach (porozumienie z 20 lutego 2017 r.). W pierwszym Gmina otrzymać miała działki pod zbiornikiem Lubianka, a po zakończeniu remontu zapory czołowej zbiornika Lubianka – także urządzenia hydrotechniczne, na które Powiat chciał uzyskać dotację od wojewody, pomagając znów Gminie. Jako reprezentant Skarbu Państwa, mógł liczyć na 100 procentowe dofinasowanie, podczas gdy Gmina mogła uzyskać tylko 80 proc. Władze powiatu skutecznie pozyskały pieniądze na konserwację zbiornika w 2017 r., choć w przeszłości zarówno remontem zbiornika, jak i jego przeglądami zajmowała się Gmina Starachowice.

20 lipca 2017 r. uchwalona została ustawa – Prawo wodne (Dz.U.1566 z późn. zm.), która przeniosła uprawnienia właścicielskie względem urządzeń piętrzących wodę na zbiorniku Lubianka na Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z jej zapisami, to Wody Polskie, od 1 stycznia 2018 r. reprezentują Skarb Państwa i wykonują uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do urządzeń wodnych”. Starosta Starachowicki nie ma w tym względzie żadnych uprawnień! Sugerowanie zatem złej woli czy nieudolności Powiatu, jest zwykłym oszczerstwem, które godzi w dobre imię Powiatu, zwłaszcza że inicjatorem działań zmierzających do uregulowania tych spraw, była nie Gmina Starachowice a Powiat Starachowicki!

Odnosząc się do sugestii związanych z przedłużaniem procedur administracyjnych w Starostwie Powiatowym, należy podkreślić, że pracownicy Starostwa kierują się nadrzędną zasadą tj. że organ administracji publicznej powinien niezwłocznie załatwić sprawę. Ponadto każdy urząd w zakresie procedur wydawania decyzji administracyjnych obowiązują terminy przewidziane w K.P.A., które są przestrzegane. Sugerowanie przewlekłości postępowań administracyjnych, prowadzonych przez pracowników starostwa jest sugerowaniem nieprawdy która nie znajduje potwierdzenia ani w stanie faktycznym ani w wynikach kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy w urzędzie, czy w ewentualnych postępowaniach na tzw. bezczynność organu. Warto podkreślić, że czas niezbędny do wydania decyzji czy przeprowadzenia postępowania administracyjnego nie zależy tylko od dobrej woli urzędnika ale jest wprost związany ze złożonością i poziomem skomplikowania sprawy. Twierdzenie, że jest inaczej, jest zwykłym populizmem.

Powiat współpracuje z gminami w zakresie oferty turystycznej. W porozumieniu z nimi przygotowuje, a później wydaje m.in. foldery turystyczne. Tak było we wszystkich kadencjach, niezależnie od tego, kto zasiadał w Zarządzie Powiatu. Co  Miasto zrobiło w zakresie wspólnej oferty turystycznej? Dosłownie nic, jeśli nie liczyć organizowania imprez w tym samym terminie co Powiat. Przykładem tego mogą być choćby Street Food Festiwal, w czasie, gdy na terenie muzeum odbywał się European Rover Challenge, największe wydarzenie kosmiczno – robotyczne na świecie czy Festiwal Baniek Mydlanych, kiedy trwał Zlot Pojazdów Zabytkowych. 04. Legenda STAR-a. I to się nazywa dbałość o wspólną ofertę?

Odbudowa Starachowickiej Wąskotorówki leży władzom powiatu mocno sercu. Głównym problemem jest nadal nieuregulowany stan prawny nieruchomości wchodzących w skład wąskotorowej linii kolejowej. O ile na terenie województwa mazowieckiego sytuacja została uregulowana 31 lipca 2015 r., o tyle na terenie Świętokrzyskiego proces regulacji stanów prawnych wciąż trwa. Niezależnie od tego, Powiat prowadzi przewozy turystyczne na linii Starachowice - Iłża na dwóch odcinkach: Lipie-Starachowice i Iłża-Marcule. Rokrocznie przed sezonem turystycznym ponosi nakłady finansowe niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa ruchu, tj. diagnostyka taboru i infrastruktury, remonty bieżące taboru

i infrastruktury, doposażenie taboru i utrzymanie infrastruktury kolejowej (stacje, przejazdy, mijanki, znaki, itp). Także w przeszłości podejmowane były starania o pozyskanie środków na odbudowę brakującego odcinka. W roku 2010 złożony został wniosek o dofinansowanie odbudowy do Urzędów Marszałkowskich w Kielcach i Warszawie ze środków RPO województw Świętokrzyskiego i Mazowieckiego, który został rozpatrzony pozytywnie i znalazł się na liście rezerwowej. Z powodu klęski żywiołowej- katastrofalnej powodzi, środki z listy rezerwowej zostały przesunięte jednak na usuwanie skutków katastrofy. Gdy pojawiała się szansa związana z planowaną wówczas przez GDDKiA budową obwodnicy Iłży, Powiat zawarł porozumienie, na mocy którego staraniem i na koszt GDDKiA nastąpi przełożenie linii kolejowej na odcinku kolidującym z obwodnicą Iłży i budowa nowego toru (długość ok. 2,1 km) wraz z robotami ziemnymi. Nakładem GDDKiA istniejące torowisko zostanie rozebrane i przekazane naszemu samorządowi, a pozyskane w ten sposób 4 km toru realnie zwiększają szansę na odbudowę linii kolejowej na całym odcinku. W lipcu 2018 r. został wyłoniony Wykonawca inwestycji. Budowa obwodnicy ma zakończyć się w roku 2022r. temat, jak widać jest aktualny i znajduje się już od dawna w sferze zainteresowań władz powiatowych.

W kwestii Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach, należy podkreślić, że Powiat, jako organ założycielski, od samego początku, tj. od roku 2001 samodzielnie je utrzymywał, mimo deklaracji ze strony Gminy Starachowice o udzielaniu pomocy w zakresie finansowania. O wsparciu Miasta świadczy najlepiej wygląd ulicy Wielkopiecowej, tonącej w dziurach i dołach, a przecież jest to ulica znajdująca się w centrum miasta, prowadząca do jednego z największych na świecie zabytków. Władze powiatu podejmują działania zmierzające do pozyskiwania funduszy ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji w placówce. Z uwagi na rosnące potrzeby Muzeum Przyrody i Techniki w zakresie zarówno infrastruktury, jak i oferty kulturalnej, Zarząd Powiatu szuka różnych form wsparcia placówki. Dlatego m.in. podjął działania zmierzające do przekształcenia placówki we wspólną instytucję kultury powiatu starachowickiego i ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co może przynieść szereg korzystnych zmian, poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla zachowania w dobrym stanie zabytkowych obiektów i zbiorów, poszerzenie działalności muzeum o charakterze naukowym oraz edukacyjnym, zwiększenie środków finansowych na działalność placówki, w tym możliwości aplikowania o środki finansowe na prace konserwatorskie i restauratorskie czy rozszerzenie możliwości merytorycznych i organizacyjnych. Niewątpliwie podniosłoby również rangę tej instytucji w kraju i zagranicą, umacniając jej ponadregionalne znaczenie.

Podsumowując, wydaje się istotnym podkreślenie, że intencją autorów reformy administracyjnej w Polsce tworzonej w okresie transformacji ustrojowej było ustanowienie gmin jako organu samorządowego najbliżej obywatela i mieszkańca. Samorządy powiatowe i wojewódzkie, wprowadzone 8 lat później miały stanowić organy subsydiarne wspomagające Gminy. Z tego punktu widzenia w sprawie takiej jak Muzeum Przyrody i Techniki, to właśnie prezydent winien przejawiać troskę o istnienie i jak najlepsze otoczenie i dojazd, ponieważ odwiedzający opowiadają swoim znajomym, że byli w Starachowicach a nie w „Powiecie Starachowickim”. Podobnie sprawa przejścia nad torami!

Ryzyko utraty opinii o „atrakcyjności inwestycyjnej” z powodu nieprzejezdności miasta ponosi Miasto Starachowice. Problem wyprowadzenia ciężkiego transportu z centrum na obrzeża miasta i jego „odkorkowanie” w pierwszej kolejności winno być troską Prezydenta jako gospodarza miasta. A kto – de facto – usiłuje doprowadzić do tych rozwiązań? Ano Powiat!

I jeszcze jedno. Jak historia od 1999r. dowodzi, władze powiatu nigdy nie wchodziły w kompetencje miasta i nie dyktowały publicznie co kto w mieście powinien, a czego nie powinien. W kierunku odwrotnym stało się to – w ostatnich latach nagminne.

Starosta Starachowicki Danuta Krępa

Wicestarosta Starachowicki Marek Pawłowski

Członek Zarządu Powiatu Monika Nowak

Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki

Źródło: powiat.starachowice.pl

Dodane: 07.10.18 | Odsłony: 2074 | komentarze (7)
Tagi:

Komentarze użytkowników

Gość | 2018-10-07 07:56:44 napisał(a):

Materek niestety bazuje na głupocie społeczeństwa i jego niechęci do samodzielnego myślenia. 4 lata kłamstw i rzucania oskarżeń na wszystkich, tylko nie na siebie. A ja się pytam, pod czyim nadzorem bezpośrednim znajduje się choćby Starachowiczanka czy wodociągi? Kto odpowiada za smród w mieście? Wczoraj pod Galardia można było pawia puścić.Kto ogłosił sukces doprowadzając oczyszczalnie miejska do praktycznie zerowych osiągów? Kto odpowiada za go.. o, które leży i gnije na terenie zalewowym tuż za granicami miasta? Dzięki komu mamy Elaborację bis i to w dizo gorszej wersji na terenie miejskiej spółki? Kto nie zna przepisów w sprawie przestępstw na środowisku? Gdzie podziały się pieniądze mieszkańców, którzy płacą za ścieki, za ich oczyszczanie? Przecież na pewno nie powiat. Za to można sobie wyobrazić, co może się zdarzyć pod większym zasięgiem takiego zarządcy. Pewne jest jedno, wtedy dopiero rozwinie działanie składowisko odpadow spółdzielni, czy wzrosną możliwości składowania osadów. Mieszkańcy okolicznych miejscowości, bądźcie mądrzejsi niż miejskie ********.

XXX | 2018-10-07 11:53:04 napisał(a):

Juz niedługo 21X pójdziecie trawę malować

Truś | 2018-10-07 13:11:29 napisał(a):

A trawa nieskoszona, będzie co. Choć nie sądzę, żeby się ludzie na te bajeczki M dali się tym razem gremialnie nabrać. Zwłaszcza w powiecie.

też mieszkaniec | 2018-10-07 13:34:36 napisał(a):

To błąd, że miedzy jednostkami samorządu gmin i powiatu nie nie ustala się wspólnych priorytetów i zadań, może dlatego dotąd nie ma wiaduktu i cierpią nie tylko mieszkańcy Starachowic ale też innych gmin - pracujący w mieście, tu załatwiający sprawy chociażby związane z nauką w szkołach powiatowych czy leczeniem. Ciasne myślenie utrudnia bardziej niż brak kasy

Staś. | 2018-10-07 19:53:04 napisał(a):

Jak patrzę na tę popleczniczkę z żółtka to mi się ulewa . Pytam jako wyborca gdzie PAKS gdzi3 reumatologia gdzie naczyniówka ? Idźcie wnuki bawić dajcie młodym władzy wasz czas dobiegł końca politycznego .

Lidzia | 2018-10-10 15:34:37 napisał(a):

Pawełku co za niegodziwość. Jak zostaniesz radnym wszystko wróci do normy! Powiat będzie kraina mlekiem i miodem płynącą.

Łoooooo | 2018-10-11 15:52:16 napisał(a):

Co za jaja się wczoraj działy w starostwie że ponoć wojewoda 2 miliony miała przekazać a jakaś awantura była i Wojewoda do Kielc wruciła
Wie ktoś o co chodzi i o co poszło ?

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie